Nawigacja

 • 1.    Konkurs jest dla uczniów kl. I-III.

  2.    Autor może wykonać 1 pracę.

  3.    Praca powinna być wykonana indywidualnie.

  4.    Format A4.

  5.    Technika college.

  6.    Termin : do 28.03.2018.

   

   Prace prosimy dostarczyć do wychowawców świetlicy szkolnej.

  20.03.2018 09:31 | więcej »
 • Organizatorem konkursu pn. „Poszukiwacze Smaków” jest  Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

  1.     Celem Konkursu jest:

  1) poszukiwanie produktów/potraw tradycyjnych, charakterystycznych dla danej rodziny, miejscowości, regionu,

  2) zobrazowanie kulinarnych odrębności kulturowych, pielęgnowanych w  rodzinnych domach,

  3) identyfikacja i gromadzenie wiedzy o tradycyjnych produktach/potrawach z terenu województwa zachodniopomorskiego,

  4) kultywowanie tożsamości regionalnej,

  5) pielęgnowanie kulinarnych więzi międzypokoleniowych,

  6) poszukiwanie produktów/potraw, które mogłyby zostać wpisane na Listę Produktów  Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

   Prace należy dostarczyć p. Barbarze Raczkowskiej, do 20 marca 2018r.

   

  12.03.2018 12:27 | więcej »

 • GŁÓWNYM CELEM KONKURSU JEST:

  • współudział uczniów SP48 w Szczecinie w tworzeniu właściwej hierarchii wartości
  • promocja pozytywnych postaw
  • zwalczanie zachowań negatywnych
  • wpływanie poprzez sztukę na emocje dzieci i młodzieży.

   

  ORGANIZATORZY: Helena Czernikiewicz, siostra Margareta, Monika Ogonowska Kowalczyk

   


  REGULAMIN KONKURSU:

   

  Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów z klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie. Jest to zadanie zespołowe dla całej klasy. Klasa może napisać więcej niż jeden scenariusz.

   

  Warunki konkursu:

  Przedmiotem konkursu jest stworzenie krótkiej formy teatralnej w postaci przedstawienia teatralnego o tematyce związanej z propagowaniem wartości duchowych.

  Scenariusz powinien zawierać nie mniej niż 2 strony A4, nie więcej niż 15 stron; czcionka Times New Roman 12. Czas przedstawienia według scenariusza nie powinien przekroczyć 12 minut.

  Scenariusz może stanowić całość lub składać się z kilku połączonych ze sobą scenek. Scenariusz, oprócz scenek, powinien zawierać opis miejsca, zdarzeń scenicznych. Miejsca, o których mowa, to teren szkoły lub środowisko domowe.

  Bohaterami sztuki powinni  być uczniowie, którzy poznają świat wartości duchowych, uczą się żyć według zasad moralnych, dokonują odpowiednich wyborów, odrzucają wszelkie przejawy zła we współczesnym świecie.

  Termin składania scenariuszy do 26 marca 2018r. ( u organizatora lub nauczyciela polonisty)

   

  Komisja Konkursowa dokonując oceny prac konkursowych kierować się będzie następującymi kryteriami oraz zasadami przyznawania punktów:

  a) dobór repertuaru pod kątem tematyki

  b) forma i pomysłowość

  c) poprawność językowa

   

  Autorzy najlepszych scenariuszy zostaną nagrodzeni.

  Szkolne Koło Teatralne przygotuje przedstawienie według zwycięskiego scenariusza.

   

  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

  06.03.2018 20:40 | więcej »
 • Konkurs przyrodniczy „Świetlik” dla klas 1 – 6
  odbędzie się 13.03.2018r.
   klasy 1 -3 
  8:00- 9:00, stołówka szkolna
  klasy 4-6
  9:30-10:30, stołówka szkolna

   

   
  12.03.2018 04:20 | więcej »
 • Szkoła Podstawowa Nr 48 w Szczecinie  organizuje

  II MIĘDZYSZKOLNY KONKURS

  NA HASŁO 

  CHRONIĄCE SZCZECIŃSKIE KROKUSY

   

   

  REGULAMIN

  CELE

  • Popularyzacja dbałości o przyrodę w naszym  mieście.
  • Kształcenie odpowiedzialności za stan  otoczenia.
  • Rozbudzanie wrażliwości  u dzieci, młodzieży i dorosłych.

  UCZESTNICY

  • Konkurs ma charakter otwarty,  a udział w nim jest bezpłatny.
  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie  szkół podstawowych i Szczecina i okolic.
  • Udział w konkursie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.

   TEMAT i  FORMA

  • Zadaniem konkursowym jest napisanie hasła zachęcającego  do ochrony szczecińskich krokusów. 
  • Hasło może być napisane w formie elektronicznej /e-mail/  lub papierowej.

   

  PRACE KONKURSOWE

  1.  Szkoła może nadesłać dowolną ilość haseł, ale każdy uczeń  wykonuje  tylko jedną pracę konkursową.
  2. Hasło powinno  być  samodzielną pracą  uczestnika.
  3. Każdą hasło należy opatrzyć  następującymi danymi:

  a)  imię i nazwisko autora hasła , klasa i dokładny adres szkoły (wraz  

        z e-mailem),

  b)  imię i nazwisko, e-mail nauczyciela (innej osoby), pod kierunkiem którego praca została wykonana.
   

  1. Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883)
  2. Nadesłane prace oceni komisja powołana przez Organizatora.
  3. Hasła zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
  • klasy I-III
  • klasy IV-VII
          7. Przy ocenie haseł Komisja będzie brała pod uwagę:
  • zgodność pracy z tematem  Konkursu,
  • poprawność językową,
  • jasność  i zwięzłość przekazu,
  • oryginalność. 
       8. Zgłoszenie hasła do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika i jego opiekuna niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem  zgody na przetwarzanie danych osobowych  przez organizatora  w celu przeprowadzenia konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.
  1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do fotografowania i umieszczania zdjęć na stronie internetowej SP 48.
  2. Najlepsze hasła zostaną umieszczone na tabliczkach chroniących szczecińskie krokusy  (w pierwszej kolejności na Jasnych Błoniach).
  3. Autorzy tych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe, opiekunowie  –podziękowania.

  Szkoły  nagrodzonych uczniów otrzymają cebulki krokusów.

  1. Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością  Organizatora.

   

  TERMINY

  - prace  należy przesłać do 28 lutego 2018r.   na adres:

   

   

  SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48

  ul. Czorsztyńska 35

  71-201 SZCZECIN

  tel./fax 91 48-733-03

  lub

  e-mail:  danutacislo@gmail.com

   z dopiskiem

   "KONKURS NA HASŁO CHRONIĄCE KROKUSY"

   

   

  - wręczenie nagród - kwiecień/maj 2018r. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na szkolnej stronie internetowej.

   

   

                               

  Konkurs współfinansowany przez:

  Urząd Miasta Szczecin, Ogrodnika  Miasta Szczecin, WFOŚiGW,  Radę  Rodziców SP48, Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Pogodna "Pogodniak".

  15.01.2018 11:12 | więcej »


 • VII międzyszkolny konkurs

  „Wielka, mała Ojczyzna”

   

  Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie
  ma przyjemność zaprosić uczniów klas trzecich
  szkół podstawowych
  do wzięcia udziału w konkursie
  „Wielka, mała Ojczyzna”
  Konkurs objęty jest Mecenatem Miasta Szczecin

         

  Celem konkursu jest wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej, popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu i państwa polskiego oraz pogłębienie wiedzy o regionie i kształtowanie tożsamości regionalnej.

  Zakres materiału: mapa Polski i jej sąsiedzi, symbole narodowe, święta narodowe, wielcy Polacy, herby miast, zabytki i pomniki Szczecina i innych miast Polski, parki narodowe, polskie tradycje i obyczaje.

          Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 48 w Szczecinie, ul. Czorsztyńska 35.

          

   

  *Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych i wizerunku   w materiałach konkursowych i pokonkursowych.

   

  Regulamin_konkursu_Wielka._mala_Ojczyzna.pdf

  02.11.2017 12:41 | więcej »