Nawigacja

Dokumenty szkolne

Dokumenty

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 

 1.         Administratorem Pani/Pana/uczniów danych osobowych jest Dyrektor Szkoły  Podstawowej Nr 48 z siedzibą w Szczecnie przy ul. Czorsztyńskej 35,  tel: 91 487 33 03, mail: sp48@miasto.szczecin.pl
 2.         Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej Nr 48 możliwy jest pod numerem tel. nr. 914873303 lub adresem email (adres email): sp48@miasto.szczecin.pl
 3.         Dane osobowe Pana/Pani/ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późń. zm.) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4.         Pana/Pani/ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone
  w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
  w Szczecinie
 5.         Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6.          Rodzicom/ uczniom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7.         Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.