Nawigacja

RODO

Obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 i 2 RODO

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Czorsztyńska 35, 71-201 Szczecin, e-mailowo: sp48@miasto.szczecin.pl oraz telefonicznie: 91 48 73 303.

 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: 91 85 22 093.

 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizowania zadań statutowych szkoły: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz  upowszechniania osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych, międzyszkolnych i ogólnopolskich oraz akcjach społecznych, a także publikowanie ich  na stronie internetowej szkoły na cały czas nauki w szkole, art. 6 ust.1 pkt. a, b, c, d, e RODO.

 

4. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przez okres określony w przepisach prawa oświatowego oraz przepisach związanych z archiwizacją.

 

6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie zadań szkoły wobec Państwa dziecka.

Klauzula_informacyjna_dla_osób_znajdujących_sie_w_zasięgu_monitoringu.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_uczniów_i_rodziców_po_przyjęciu.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_uczniów_i_rodziców_w_procesie_rekrutacji.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_osób_upoważnionych_do_odbioru_dziecka.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_osób_korzystajacych_z_Zakładowego_Funduszu_Świadczeń_Socjalnych.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_pracowników.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_kontrahentow.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_kandydatów_do_pracy.pdf