Nawigacja

 • Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. i Uchwała Nr VIII/128/15 z dnia 26.05.2015 r.)

  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie  ogłasza niniejszym pisemny przetarg na najem sal lekcyjnych i sali gimnastycznej znajdujących  się w budynku  szkoły od poniedziałku do piątku  na okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem dni wolnych od nauki i pracy zgodnie z kalendarzem MEN na rok 2018/2019r. wg poniższej tabeli.

  Lp.

  Lokalizacja (ulica)

  Powierzchnia w m²

  Przeznaczenie

  Stawka czynszu dzierżawnego miesięcznie  netto

  Rodzaj nieruchomości

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  1.

  ulica Czorsztyńska 35

  161,46 m²

   

  Działalność pozaoświatowa

  za 1godz.35zł

  sala gimnastyczna

  piątek 1700-2145

  2.

  ulica Czorsztyńska 35

  od 10 m² do 20 m²

  Działalność pozaoświatowa

   

   

  za 1godz. 11,50zł

  sale lekcyjne od poniedziałku

   do piątku

   w godz. 1620-2130

  i w wolnych godz. od 8,00do 19,00 po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły

  3.

  ulica Czorsztyńska 35

  od 52 m² do 56 m²

   

  Działalność pozaoświatowa

   

   

  za 1godz. 25,00zł

  sale lekcyjne

  od poniedziałku

  do piątku

  w godz. 1620-2130

  i w wolnych godz. od 8,00do 16,00 po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły

  4.

  ulica Czorsztyńska 35

  56 m²

  Działalność pozaoświatowa

  za godz. 19,00zł

  korytarz I piętro

         od poniedziałku do piątku

   w godz. 1620-2130

  5.

  ulica Czorsztyńska 35

  83 m²

  Działalność pozaoświatowa

  za godz. 30,00zł

  stołówka poniedziałku do piątku

   w godz. 1620-2130

   

   Warunki przetargu:

  1. Oferta winna zostać złożona na piśmie w języku polskim, w sekretariacie szkoły w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem  12.09.2018 r. do godz. 10:00
  2. Termin składania ofert - do dnia 12.09.2018r. do godziny 9:30.
  3.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.09.2018 r. o godzinie 10:00 w  Szczecin, w Szkole Podstawowej nr 48 ul. Czorsztyńska 35, pokój nr 20
  4.
  Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela Małgorzata Sawczyszyn  -  pod numerem  telefonu 91 48 733 03 w godz. od 8:30 do 15:30.
  5. Sale można obejrzeć do dnia 11.09.2018 r. po  wcześniejszym uzgodnieniu,
  tel. kontaktowy  91 48 733 03 w godz. od 08:30 do 15:30.
  6. Minimalna cena najmu za 1 godzinę  zegarową jest  określona jak wyżej w  tabeli:      

  - w okresie roku szkolnego tj. od dnia podpisania umowy  do 31.08.2019 r.
  Minimalne postąpienie 10% ceny wywoławczej. Ceny określone w tabeli  nie dotyczą okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów. Umowa najmu zostanie zawarta do 31.08.2019 r.
  7.
  Do oferty winny zostać załączone kserokopie niżej wymienionych dokumentów:
  1. dowodu osobistego, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące),
  2. decyzji o nadaniu nr NIP,
  3. zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed dniem otwarcia ofert,

  4. stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych),
  5.
  krótki opis planowanej działalności gospodarczej w wynajmowanym pomieszczeniu,
  6.
  złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:
  a. o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  b.
  o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  c. o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
  7. złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane,
  8.
  złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.

  UWAGA!  Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.
  9.
  Oferta winna zostać podpisana przez  uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
  10.
  Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:

  1. zaproponowana najwyższa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczenia.

   

  Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli zaoferowali tą samą cenę.


  Przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru oferty. Uczestnicy przetargu zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie o wynikach przetargu, albo jego zamknięciu bez dokonania wyboru.


  Na czynsz najmu składać się będzie cena  za 1 godzinę zegarową .

  Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

   

   

  Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od dnia podpisania  umowy do 31.08.2019 r.

  Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 48 w holu na parterze  i stronie internetowej www.sp48szczecin.edupage.org

  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 48 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny 

  Zatwierdzono dnia 27.08.2018r.

    

                                                                                               

   

  Załączniki :                                                                                                                                 

  Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
  Zalacznik_nr_1.docx

  Załącznik nr 2 – formularze oświadczeń
  Zalacznik_nr_2.docx

  28.08.2018 08:26 | więcej »
 • Szczecin, dnia 28.06 2018

  Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

  Na podstawie art. 4 pkt. 8  ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2017r. poz.1579 ze zm.) oraz na podstawie §11 ust.4 pkt. 1 informuje,  że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę mięsa do stołówki  Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie

  Produkty zwierzęce, mięso i produkty  mięsne

  ,,MADAR ”D. Watral ,

   Ul. Floriana Krygiera 1,

  71 – 001 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

  ,,MADAR ”D. Watral ,

  Ul .Floriana Krygiera 1,

  71 – 001 Szczecin

  100%

   

  2

   

  BISSA Sp. z o.o.

  Ul. Usługowa 6A

  73-110 Stargard

  96,81%

   

  Artykuły spożywcze - ryby przetworzone

  ,,Semi”  Przemysław Fiedorowicz

   Ul. Batalionów Chłopskich 52/3

  70-770 Szczecin

   

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

   

   

  1

  ,,Semi”

  Przemysław Fiedorowicz

  Ul. Batalionów Chłopskich 52/3

  70-770 Szczecin

  100%

   

  2

  ,, Gwarant” Sp. z  o.o. M. Głowiński ,  ul. S. Karpowicza 12, 71-304 Szczecin

  75,27%

   

  Artykuły spożywcze - pieczywo”

  Piekarnia – Cukiernia

  P. Wojciechowski ,

  ul. B. Krzywoustego 80,

   70 – 245 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

   

  1

  Piekarnia – Cukiernia

  P. Wojciechowski ,

  ul. B. Krzywoustego 80,

  70 – 245 Szczecin

  100%

   

  ,,Artykuły spożywcze - oleje                         i tłuszcze”

  ,,Semi” Przemysław Fiedorowicz ,

  Ul. Batalionów Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

   

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

  ,,Semi” Przemysław Fiedorowicz

  Ul. Batalionów Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

  100%

  2

  ,, Gwarant” Sp. z  o.o.

  M. Głowiński ,

  ul. S. Karpowicza 12,

  71-304 Szczecin

  92,21%

   

   Artykuły spożywcze – warzywa i owoce

  ,,Zborek” Z Kusiak, H Kusiak Spółka jawna, Przecław 150

  72-005 Przecław

   

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

   

   

  1

  ,,Rybka” K.Rupińska ,

  ul .Szafera 8/3,

  70 -245 Szczecin

  90,27%

   

  2

  ,,Zborek” Z Kusiak, H Kusiak Spółka jawna, Przecław 150

  72-005 Przecław

   

  100%

   

   Artykuły spożywcze – warzywa i owoce przetworzone

  ,,Semi”

  Przemysław Fiedorowicz

  Ul. Batalinów Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

   

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

   

  ,,Semi”

  Przemysław Fiedorowicz

  Ul. Batalinów Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin

  100%

   

  ,,Artykuły spożywcze – produkty mleczarskie

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz , ul. Świerszczowa 2,

  71-115 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Z uwagi na niewłaściwe określenie jednostki miary masła przedstawiciel firmy FHU „GEST” p. Martyna Szałek wycofała ofertę w tej grupie artykułów.

   

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

  FHU „GEST” Szałek Jacek

  Ul. Floriana Krygiera 1

  71-001 Szczecin

  Wycofanie oferty

  2

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz, ul. Świerszczowa 2,

  71-115 Szczecin

  100%

   

  Artykuły spożywcze – produkty przemiału ziarna

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz, ul. Świerszczowa 2,

  71-115 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz, ul. Świerszczowa 2,

  71-115 Szczecin

  100%

  2

  FHU „GEST” Szałek Jacek

  Ul. Floriana Krygiera 1

  71-001 Szczecin

  92,41%

   

  Artykuły spożywcze – produkty różne

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz, ul. Świerszczowa 2,

  71-115 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

  FHU „GEST” Szałek Jacek

  Ul. Floriana Krygiera 1

  71-001 Szczecin

  48,73%

  2

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz, ul. Świerszczowa 2,

  71-115 Szczecin

  100%

   

  Artykuły spożywcze – jaja

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz  , ul. Świerszczowa 2,

  71-115 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Rażąco niska cena w stosunku do wielkości produktu. Przedstawiciel  firmy FHU ,,GEST p. Martyna Szałek nie potrafiła określić cech produktu zaproponowanego w tej kwocie.

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

  FHU „GEST” Szałek Jacek

  Ul. Floriana Krygiera 1

  71-001 Szczecin

  Rażąco niska cena

  2

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz , ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

  100%

   

  Artykuły spożywcze – garmażerka

  PIEROGARNIA

  Paweł Wawrowski

  Ul. Piastów 53

  70 – 311 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

  KK sp. c

  PRODUKCJA GARMAŻERKI Kułakowski & Kustra

  Ul. Radosna 30

  70-752 Szczecin

  96,67%

  2

  GASTRONOM P.H.

  Paweł Hurkała

  Ul. Małkowskiego 30/1

  70 - 304 Szczecin

  97,72%

  3

  PIEROGARNIA

  Paweł Wawrowski

  Ul. Piastów 53

  70 – 311 Szczecin

  100%

   

   

  29.06.2018 14:07 | więcej »
 • Zapytanie ofertowe

   

  Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2018r.
  Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.


  Zamawiający:
  Gmina Miasto Szczecin
  Szkoła Podstawowa nr 48 w Szczecinie
  ul. Czorsztyńska 35
  71-201 Szczecin

  tel./fax. (0-91) 48 73 303
   

  1. Przedmiot zamówienia - dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie (szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia podzielony na pakiety, który należy uzupełnić)

   

         - Pakiet I     – ZAŁĄCZNIK 1A - grupa MIĘSO

   

         - Pakiet II    – ZAŁĄCZNIK 1B - grupa WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

   

         - Pakiet III   – ZAŁĄCZNIK 1C - grupa RYBY PRZETWORZONE

                        ZAŁĄCZNIK 1D - grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE

                                ZAŁĄCZNIK 1E - grupa OLEJE I TŁUSZCZE

                                

         - Pakiet IV   –
  ZAŁACZNIK 1I - grupa JAJA

  ZAŁĄCZNIK 1F - grupa PRODUKTY MLECZARSKIE

  ZAŁĄCZNIK 1G - grupa PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA

  ZAŁĄCZNIK 1H - grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE
  Z
  AŁĄCZNIK 1J - grupa PIECZYWO

  ZAŁĄCZNIK 1K - grupa GARMAŻERKA

                             

  2. Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jeden z pakietów (pakiet I , pakiet II , pakiet III lub pakiet IV).
  3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tzn. na jedną grupę lub więcej tylko z danego pakietu    wypełniony w całości załączony załącznik.
  4. Wymagany termin realizacji zamówienia od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.
  5. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
  -
    którzy podpiszą klauzurę informacyjną RODO
  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
  -
  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

  -  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; (Należy uzupełnić oświadczenie    zawarte w załączniku nr 2)

  6. Dostawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny brutto

   

         cena najniższa
  --------------------------- x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100 %

           cena oferty ocenianej

                                                                                            

  - Oferty zostaną ocenione w każdej części oddzielnie.

  - Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę odrębnie w każdej grupie.

   

  8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
  9.
  Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
  10.
  Wykonawca złoży ofertę w zaklejonej kopercie zaadresowanej Szkoła Podstawowa nr 48 ul. Czorsztyńska 35 Zapytanie Ofertowe na jeden Pakiet nr 1,2,3,4 lub na grupę z danego pakietu.
  11.
  Termin składania ofert upływa dnia 28.06.2018r. godz. 11.45, w siedzibie szkoły przy ul. Czorsztyńskiej 35 w pok. 19.

  12.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2018r. godz. 12.00, w siedzibie szkoły przy ul. Czorsztyńskiej 35 w pok. 18.
  13.
  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej grupie.
  14.
  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania na stronie internetowej szkoły.
  15.
  Informację o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
  16.
  Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dostarczyć kopię aktualnego odpisu decyzji Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o dopuszczenie środka transportu, w którym przewożona jest żywność.
  17.
  Zamawiający nie przewiduje waloryzacji cen w trakcie realizacji umowy.
  18.
  Podanie ilości towarów są szacunkowe i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
  19.
  Terminy dostaw i ilości każdorazowo w zamówieniach doręczone do wykonawcy za pomocą faxu lub telefonicznie.
  20.
  Osobą uprawnioną do kontaktu jest Alina Jakubowska tel. (91) 48 73 303 w godz. 8.00-14.00, lub tel. 695 824 240.
  21.
  Forma płatności przelew 21dni od daty otrzymania faktury.
  22.
  Zamawiający wymaga, aby zamówiony towar był pełnowartościowy świeży miał minimalny okres przydatności do spożycia zgodny z terminem określonym przez producentów poszczególnych produktów żywnościowych. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzenia złej jakości na koszt wykonawcy.

   

  Wykaz załączników:
  1.
  Formularz cenowy
  2.
  Oświadczenie
  3.
  Umowa dostaw – wzór
  4. Klauzura informacyjna RODO
  5. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym  zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   

   

   

   

   

   Zamawiający

  Załączniki:

  zalacznik_1a.pdf
  zalacznik_1b.pdf
  zalacznik_1c.pdf
  zalacznik_1d.pdf
  zalacznik_1e.pdf
  zalacznik_1f.pdf
  zalacznik_1g.pdf
  zalacznik_1h.pdf
  zalacznik_1i.pdf
  zalacznik_1j.pdf
  zalacznik_1k.pdf
  zalacznik_2._Oswiadczenie.pdf
  zalacznik_3._Umowa_o_dostarczenie_towaru.pdf
  zalacznik_4._Klauzula_informacyjna_RODO.pdf

   

   

   

  25.06.2018 08:06 | więcej »
 •  

  GMINA MIASTO SZCZECIN – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48
  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czorsztyńskej35
   
  Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r.
  w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia
  30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. i Uchwała Nr VIII/128/15 z dnia 26.05.2015 r.)


  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie  ogłasza niniejszym pisemny przetarg na najem sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej znajdujących  się w budynku  szkoły od poniedziałku do piątku  na okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem dni wolnych od nauki i pracy zgodnie z kalendarzem MEN na rok 2017/2018r. wg poniższej tabeli.
   
  Lp. Lokalizacja (ulica) Powierzchnia w m² Przeznaczenie Stawka czynszu dzierżawnego miesięcznie  netto Rodzaj nieruchomości
  1 2 3 4 5 7
  1. ulica Czorsztyńska 35 161,46 m²  
  Działalność pozaoświatowa
  za 1godz.35zł sala gimnastyczna
  piątek 1700-2145
  2. ulica Czorsztyńska 35 od 10 m² do 20 m² Działalność pozaoświatowa
   
   
  za 1godz. 11,50zł sale lekcyjne od poniedziałku
   do piątku
   w godz. 1620-2130
  i w wolnych godz. od 8,00do 19,00 po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły
  3. ulica Czorsztyńska 35 od 52 m² do 56 m²  
  Działalność pozaoświatowa
   
   
  za 1godz. 25,00zł sale lekcyjne
  od poniedziałku
  do piątku
  w godz. 1620-2130
  i w wolnych godz. od 8,00do 16,00 po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły
  4. ulica Czorsztyńska 35 56 m² Działalność pozaoświatowa za godz. 19,00zł korytarz I piętro
         od poniedziałku do piątku
   w godz. 1620-2130
  5. ulica Czorsztyńska 35 83 m² Działalność pozaoświatowa za godz. 30,00zł stołówka poniedziałku do piątku
   w godz. 1620-2130
   
   

  Warunki przetargu:
  1.       Oferta winna zostać złożona na piśmie w języku polskim, w sekretariacie szkoły w zamkniętej
                  i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem  25.09.2017 r. do godz. 10:00”.
  2.       Termin składania ofert - do dnia 25.09.2017 r. do godziny 9:30.
  3.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2017 r. o godzinie 10:00 w  Szczecin, w Szkole Podstawowej nr 48 ul. Czorsztyńska 35, pokój nr 20
  4.       Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela
  Małgorzata Sawczyszyn  -  pod numerem  telefonu 91 48 733 03 w godz. od 8:30 do 15:30.
  5.       Sale można obejrzeć do dnia 22.09.2017 r. po  wcześniejszym uzgodnieniu,
  tel. kontaktowy  91 48 733 03 w godz. od 08:30 do 15:30.
  6.       Minimalna cena najmu za 1 godzinę  zegarową jest  określona jak wyżej w  tabeli:
   - w okresie roku szkolnego tj. od dnia podpisania umowy  do 30.06.2018 r.,   
  Minimalne postąpienie 10% ceny wywoławczej.
   (ceny określone w tabeli  nie dotyczą okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  Umowa najmu zostanie zawarta do 31.08.2018 r.
  7.       Do oferty winny zostać załączone kserokopie niżej wymienionych dokumentów:
  1)       dowodu osobistego, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące),
  2)       decyzji o nadaniu nr NIP,
  3)       zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed dniem otwarcia ofert,
  4)       stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).
  5)       krótki opis planowanej działalności gospodarczej w wynajmowanym pomieszczeniu,
  6)       złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:
  a)       o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  b)       o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  c)        o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
  7)       złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
  8)       złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
  UWAGA!  Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.
  8. Oferta winna zostać podpisana przez  uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
  9. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  1)       zaproponowana najwyższa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczenia.
   
  Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli zaoferowali tą samą cenę.

  Przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru oferty. Uczestnicy przetargu zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie o wynikach przetargu, albo jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

  Na czynsz najmu składać się będzie cena  za 1 godzinę zegarową .
  Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
   
   
  Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od dnia podpisania  umowy do 31.08.2018 r.
  Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 48 w holu na parterze  i stronie internetowej www.sp48szczecin.edupage.org
  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 48 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny 
  Zatwierdzono dnia 08.09.2017r.
    
                                                                                               
   
  Załączniki :                                                                                                                                 

  Zalacznik_nr_1- formularz_ofertowy.docx
  Zalacznik_nr_2_____formularze_oswiadczen(1).docx

                                
   
  10.10.2017 10:35 | więcej »
 •                                                         Szczecin, dnia 18 lipca 2017

   

  Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Na podstawie art. 92 ust1 z dnia 29 stycznia 2004R r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę mięsa do stołówki w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie

   

  Produkty zwierzęce, mięso                   i produkty  mięsne

  ,,MADAR ”D. Watral
  Ul. Floriana Krygiera 1,       71 – 001 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

   

                           1

  ,,MADAR ”D. Watral,
  Ul .Floriana Krygiera 1,       71 – 001 Szczecin

   

  100%

   

   

  Artykuły spożywcze – warzywa i owoce

  ,,Rybka” M.Rupiński,
  ul. Szafera 8/3,
  70 -245 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

   

  1

  ,,Rybka” M.Rupiński
  ul .Szafera 8/3,
  70 -245 Szczecin

  100%

   

                           2

  ,,Zborek” Spółka  jawna, Przecław 150

  72-005 Przecław

   

  99,92%

   

  Artykuły spożywcze – ryby przetworzone

  ,,Semi”     
  Ul. Batalinów Chłopskich 52/370-770 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Cena brutto

   

  1

  Karolina Rupińska, ul .Szafera 8/3, 70 -245 Szczecin

  75,97%

   

                           2

  ,,Semi”                                 Ul. Batalinów Chłopskich 52/370-770 Szczecin

   

  100%

   

                                      

  Artykuły spożywcze – warzywa i owoce przetworzone

  ,,Semi”      
  ul. Batalinów Chłopskich 52/370-770 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                          

                            1

  Karolina Rupińska,                 ul .Szafera 8/3,
  70 -245 Szczecin

  66,74%

   

                           2

  ,,Semi"
  Ul. Batalinów Chłopskich 52/370-770 Szczecin

   

  100%

             

   

  ,,Artykuły spożywcze – oleje i tłuszcze”

  Karolina Rupińska
  ul. Szafera 8/3, 70 -245 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  Karolina Rupińska,
  ul .Szafera 8/3,  
  70 -245 Szczecin

  100%

   

                                                                                                                                       

  ,,Artykuły spożywcze – produkty mleczarskie

  ,,Akka" Ul. Szczecińska 8-10  75-120 Koszalin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

  ,, Gwarant” Sp. z  o.o.                    M. Głowiński ,  ul. S. Karpowicza 12,    71-304 Szczecin

  76,51%

  2

  Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz, ul. Świerszczowa 2,
  71-115 Szczecin

  88,97 %

  3

  ,,Akka”
  Ul. Szczecińska 8-10        75-120 Koszalin

  100%

   

                                                                                           
   

            

  ,,Artykuły spożywcze – produkty przemiału ziarna

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz,
  ul. Świerszczowa 2,        71-115 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  ,, Gwarant” Sp. z  o.o.  M. Głowiński,                
  ul. S. Karpowicza 12,       71-304 Szczecin

  76,73%

  2

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz,
  ul. Świerszczowa 2,  71-115 Szczecin

  100%

   

                                                                                

  ,,Artykuły spożywcze – produkty różne

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz,ul. Świerszczowa 2,   71-115 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  ,, Gwarant” Sp. z  o.o.    M. Głowiński , ul. S. Karpowicza 12,                 
  71-304 Szczecin

  57,07%

  2

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz,
  ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

  100%


   

  ,,Artykuły spożywcze – jaja

  Karolina Rupińska, 
  ul .Szafera 8/3,   
   70 -245 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  Karolina Rupińska,  
  ul .Szafera 8/3, 
  70 -245 Szczecin

  100%


   

  ,,Artykuły spożywcze - pieczywo”

  Piekarnia – Cukiernia    P. Wojciechowski ,   ul. B. Krzywoustego 80,     70 – 245 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Cena brutto

   

  1

  Piekarnia – Cukiernia    . Wojciechowski, ul. B. Krzywoustego 80,         70 – 245 Szczecin

  100%

                                                                                                                    

  ,,Artykuły spożywcze – garmażerka

  Pierogarnia Paweł Wawrowski

  Al. Piastów 53 70-311 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  Pierogarnia Paweł Wawrowski

  Al. Piastów 53 70-311 Szczecin

  100%

  2

   

  96%   
        
                             
   
                              
  19.07.2017 12:23 | więcej »