Nawigacja

 •  

  GMINA MIASTO SZCZECIN – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48
  z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czorsztyńskej35
   
  Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r.
  w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z  późn. zm.: Uchwała Rady Miasta  Nr XII/344/07 z dnia
  30 lipca 2007 r., Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. i Uchwała Nr VIII/128/15 z dnia 26.05.2015 r.)


  Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie  ogłasza niniejszym pisemny przetarg na najem sal lekcyjnych i Sali gimnastycznej znajdujących  się w budynku  szkoły od poniedziałku do piątku  na okres obowiązywania umowy, z wyłączeniem dni wolnych od nauki i pracy zgodnie z kalendarzem MEN na rok 2017/2018r. wg poniższej tabeli.
   
  Lp. Lokalizacja (ulica) Powierzchnia w m² Przeznaczenie Stawka czynszu dzierżawnego miesięcznie  netto Rodzaj nieruchomości
  1 2 3 4 5 7
  1. ulica Czorsztyńska 35 161,46 m²  
  Działalność pozaoświatowa
  za 1godz.35zł sala gimnastyczna
  piątek 1700-2145
  2. ulica Czorsztyńska 35 od 10 m² do 20 m² Działalność pozaoświatowa
   
   
  za 1godz. 11,50zł sale lekcyjne od poniedziałku
   do piątku
   w godz. 1620-2130
  i w wolnych godz. od 8,00do 19,00 po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły
  3. ulica Czorsztyńska 35 od 52 m² do 56 m²  
  Działalność pozaoświatowa
   
   
  za 1godz. 25,00zł sale lekcyjne
  od poniedziałku
  do piątku
  w godz. 1620-2130
  i w wolnych godz. od 8,00do 16,00 po wcześniejszym uzgodnieniu w sekretariacie szkoły
  4. ulica Czorsztyńska 35 56 m² Działalność pozaoświatowa za godz. 19,00zł korytarz I piętro
         od poniedziałku do piątku
   w godz. 1620-2130
  5. ulica Czorsztyńska 35 83 m² Działalność pozaoświatowa za godz. 30,00zł stołówka poniedziałku do piątku
   w godz. 1620-2130
   
   

  Warunki przetargu:
  1.       Oferta winna zostać złożona na piśmie w języku polskim, w sekretariacie szkoły w zamkniętej
                  i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem  25.09.2017 r. do godz. 10:00”.
  2.       Termin składania ofert - do dnia 25.09.2017 r. do godziny 9:30.
  3.       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2017 r. o godzinie 10:00 w  Szczecin, w Szkole Podstawowej nr 48 ul. Czorsztyńska 35, pokój nr 20
  4.       Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela
  Małgorzata Sawczyszyn  -  pod numerem  telefonu 91 48 733 03 w godz. od 8:30 do 15:30.
  5.       Sale można obejrzeć do dnia 22.09.2017 r. po  wcześniejszym uzgodnieniu,
  tel. kontaktowy  91 48 733 03 w godz. od 08:30 do 15:30.
  6.       Minimalna cena najmu za 1 godzinę  zegarową jest  określona jak wyżej w  tabeli:
   - w okresie roku szkolnego tj. od dnia podpisania umowy  do 30.06.2018 r.,   
  Minimalne postąpienie 10% ceny wywoławczej.
   (ceny określone w tabeli  nie dotyczą okazjonalnych i  „jednodniowych” wynajmów),
  Umowa najmu zostanie zawarta do 31.08.2018 r.
  7.       Do oferty winny zostać załączone kserokopie niżej wymienionych dokumentów:
  1)       dowodu osobistego, aktualnego wydruku z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (datowanego najpóźniej na dzień przed otwarciem ofert) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (nie starszy niż 3 miesiące),
  2)       decyzji o nadaniu nr NIP,
  3)       zaświadczenia o nadanym numerze identyfikacyjnym REGON lub wydruku ze strony internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, o dokonanym wpisie w rejestrze REGON datowanym najpóźniej na dzień przed dniem otwarcia ofert,
  4)       stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot stający do przetargu (w przypadku osób prawnych).
  5)       krótki opis planowanej działalności gospodarczej w wynajmowanym pomieszczeniu,
  6)       złożenie pisemnego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego:
  a)       o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych wobec Urzędu Skarbowego,
  b)       o nie zaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS,
  c)        o nie zaleganiu z opłatami wobec Gminy Miasto Szczecin (podatek od nieruchomości, wieczyste użytkowanie gruntu, opłat z tytułu umowy najmu, dzierżawy).
  7)       złożenie pisemnego oświadczenia, że warunki przetargu są oferentowi znane.
  8)       złożenie pisemnego oświadczenia, że stan techniczny przedmiotu przetargu jest oferentowi znany.
  UWAGA!  Niewykorzystane dokumenty zostaną zwrócone osobom, które nie wygrały przetargu.
  8. Oferta winna zostać podpisana przez  uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę.
  9. Kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
  1)       zaproponowana najwyższa wysokość czynszu za wynajem w/w pomieszczenia.
   
  Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli zaoferowali tą samą cenę.

  Przetarg może zostać zamknięty bez dokonania wyboru oferty. Uczestnicy przetargu zostaną niezwłocznie powiadomieni na piśmie o wynikach przetargu, albo jego zamknięciu bez dokonania wyboru.

  Na czynsz najmu składać się będzie cena  za 1 godzinę zegarową .
  Do czynszu doliczony będzie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
   
   
  Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony tj. od dnia podpisania  umowy do 31.08.2018 r.
  Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 48 w holu na parterze  i stronie internetowej www.sp48szczecin.edupage.org
  Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 48 zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyny 
  Zatwierdzono dnia 08.09.2017r.
    
                                                                                               
   
  Załączniki :                                                                                                                                 

  Zalacznik_nr_1- formularz_ofertowy.docx
  Zalacznik_nr_2_____formularze_oswiadczen(1).docx

                                
   
  10.10.2017 10:35 | więcej »
 •                                                         Szczecin, dnia 18 lipca 2017

   

  Zawiadomienie  o wyborze najkorzystniejszej oferty

   

  Na podstawie art. 92 ust1 z dnia 29 stycznia 2004R r. Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę mięsa do stołówki w Szkole Podstawowej nr 48 im. WOP w Szczecinie

   

  Produkty zwierzęce, mięso                   i produkty  mięsne

  ,,MADAR ”D. Watral
  Ul. Floriana Krygiera 1,       71 – 001 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

   

                           1

  ,,MADAR ”D. Watral,
  Ul .Floriana Krygiera 1,       71 – 001 Szczecin

   

  100%

   

   

  Artykuły spożywcze – warzywa i owoce

  ,,Rybka” M.Rupiński,
  ul. Szafera 8/3,
  70 -245 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

   

  1

  ,,Rybka” M.Rupiński
  ul .Szafera 8/3,
  70 -245 Szczecin

  100%

   

                           2

  ,,Zborek” Spółka  jawna, Przecław 150

  72-005 Przecław

   

  99,92%

   

  Artykuły spożywcze – ryby przetworzone

  ,,Semi”     
  Ul. Batalinów Chłopskich 52/370-770 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Cena brutto

   

  1

  Karolina Rupińska, ul .Szafera 8/3, 70 -245 Szczecin

  75,97%

   

                           2

  ,,Semi”                                 Ul. Batalinów Chłopskich 52/370-770 Szczecin

   

  100%

   

                                      

  Artykuły spożywcze – warzywa i owoce przetworzone

  ,,Semi”      
  ul. Batalinów Chłopskich 52/370-770 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                          

                            1

  Karolina Rupińska,                 ul .Szafera 8/3,
  70 -245 Szczecin

  66,74%

   

                           2

  ,,Semi"
  Ul. Batalinów Chłopskich 52/370-770 Szczecin

   

  100%

             

   

  ,,Artykuły spożywcze – oleje i tłuszcze”

  Karolina Rupińska
  ul. Szafera 8/3, 70 -245 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  Karolina Rupińska,
  ul .Szafera 8/3,  
  70 -245 Szczecin

  100%

   

                                                                                                                                       

  ,,Artykuły spożywcze – produkty mleczarskie

  ,,Akka" Ul. Szczecińska 8-10  75-120 Koszalin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

  1

  ,, Gwarant” Sp. z  o.o.                    M. Głowiński ,  ul. S. Karpowicza 12,    71-304 Szczecin

  76,51%

  2

  Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz, ul. Świerszczowa 2,
  71-115 Szczecin

  88,97 %

  3

  ,,Akka”
  Ul. Szczecińska 8-10        75-120 Koszalin

  100%

   

                                                                                           
   

            

  ,,Artykuły spożywcze – produkty przemiału ziarna

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz,
  ul. Świerszczowa 2,        71-115 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  ,, Gwarant” Sp. z  o.o.  M. Głowiński,                
  ul. S. Karpowicza 12,       71-304 Szczecin

  76,73%

  2

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz,
  ul. Świerszczowa 2,  71-115 Szczecin

  100%

   

                                                                                

  ,,Artykuły spożywcze – produkty różne

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz,ul. Świerszczowa 2,   71-115 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  ,, Gwarant” Sp. z  o.o.    M. Głowiński , ul. S. Karpowicza 12,                 
  71-304 Szczecin

  57,07%

  2

  Centrum  Zaopatrzenia Gastronomicznego D. Łobacz,
  ul. Świerszczowa 2, 71-115 Szczecin

  100%


   

  ,,Artykuły spożywcze – jaja

  Karolina Rupińska, 
  ul .Szafera 8/3,   
   70 -245 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  Karolina Rupińska,  
  ul .Szafera 8/3, 
  70 -245 Szczecin

  100%


   

  ,,Artykuły spożywcze - pieczywo”

  Piekarnia – Cukiernia    P. Wojciechowski ,   ul. B. Krzywoustego 80,     70 – 245 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Cena brutto

   

  1

  Piekarnia – Cukiernia    . Wojciechowski, ul. B. Krzywoustego 80,         70 – 245 Szczecin

  100%

                                                                                                                    

  ,,Artykuły spożywcze – garmażerka

  Pierogarnia Paweł Wawrowski

  Al. Piastów 53 70-311 Szczecin

  Uzasadnienie:

  Oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony przez zamawiającego

  Zbiorcze zestawienie ofert

  Numer oferty

  Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

  Kryterium oceniania

                           1

  Pierogarnia Paweł Wawrowski

  Al. Piastów 53 70-311 Szczecin

  100%

  2

   

  96%   
        
                             
   
                              
  19.07.2017 12:23 | więcej »